FÖRETAGSKUPAN

TA ERT MILJÖARBETE TILL EN NY NIVÅ MED FÖRETAGSKUPAN!

KONCEPTET

Vi erbjuder ett helhetskoncept där vi hyr ut bikupor och bisamhällen till företag, kommuner och olika typer av föreningar som vill ta sitt
miljö- och hållbarhetsarbete ett steg längre. För att på ett enkelt och naturligt sätt bidra till den biologiska mångfalden och pollineringen i närområdet.

Kupan eller kuporna hyrs på ett år och vi utför all tillsyn samt alla skötselmoment av samhällena under avtalstiden. Bikuporna målas i sitt företag-, kommun- eller föreningsfärger tillsammans med sin logotyp väl synlig.

Vid önskemål kan vi tillsammans ta fram en informationsskylt, som placeras i anslutning till bikuporna, där man kan läsa kortfattat om de hållbarhetsmål och miljöarbete som kunden jobbar med.

Honungen som produceras av samhällena kan sedan köpas tillbaka av kunden till ett reducerat pris färdig i burk med en speciellt framtagen etikett, som görs i samråd med kunden.

Dessa kan sedan användas som gåva till anställda, hyresgäster, medlemmar eller likande, allt beroende på kundens önskemål och behov.

Kontakta oss så sätter vi ihop ett unikt paket som passar er verksamhet på bästa sätt.

 

HUR GYNNAR DET MIG SOM KUND?

HÅLLBAR UTVECKLING

Genom att hyra en eller fler bikupor bidrar ni till att främja platsens ekosystem och biologiska mångfald. Den ekosystemtjänst som bina utför är en av de viktigaste för oss människor, dvs pollinering av odlade grödor, vilda bär, frukter men också prydnadsväxter i tätbebyggda områden. Idag pollinerar bin globalt omkring 400 nyttogrödor.

MILJÖPROFILERING

Bikupornas närvaro ger en tydlig och uppenbar miljöprofilering av ert företag. Att ha ert företagsnamn på bikupan/bikuporna tillsammans med en informationsskylt om företagets miljöarbete och binas positiva påverkan på miljön är ett enkelt och konkret sätt att informera om ert miljöarbete, hållbarhetsmål och andra viktiga delar som ert företag arbetar med.

MILJÖCERTIFIERING AV FASTIGHETER

För fastighetsägare som jobbar med att miljöcertifiera sina fastigheter t ex. BREEAM, LEED och GRESB är detta ett sätt att få poäng
för ”gynnande av den 
biologiska mångfalden” genom att hyra och placera en eller flera bikupor på fastigheten.

HÅLLBART FÖRETAGANDE

Vårt koncept är ett enkelt sätt för företag att utveckla sitt CSR-arbete*, enligt princip nummer 15 i FN:s Global Compact, vilket är att ”främja större miljömässigt ansvarstagande”.

* ”Corporate Social Responsibility (företagens sociala ansvar) och med det menas att företag ska medverka till ett bättre samhälle och en renare miljö.
CSR-arbete omfattar ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor inklusive arbetsrättsfrågor, mänskliga rättigheter, miljöhänsyn och korruption.”